OBRAD VUČUROVIĆ
  ZVANIČNA INTERNET PREZENTACIJA
www.vucurovic.com  
               HOME              
              KNJIGE             
            KONTAKT            
PAGE IN ENGLISH
   
 
 

      OSNOVI PROJEKTOVANJA RAKETA

      PROBLEMI PROJEKTOVANJA LANSIRNIH UREĐAJA

Kliknite za veću sliku

Knjiga sadrži sve što neko treba da zna o nauci balističkih i free raketa, dizajn, konstrukcija, gradnja, tehnologije i testiranje.(465 strana)


        ABSTRAKT:
    Knjigu čine četiri dela u kojima se obrađuje čitav proces razvoja rakete od projektovanja, konstrukcije i ispitivanja, do uvođenja u serijsku proizvodnju po zahtevima korisnika.

     U prvom delu razmatra se efikasnost i
kriterijumi efikasnosti, osobine cilja, greške
gađanja, verovatnoće pogađanja i uništenja cilja.

    U drugom delu obuhvaćeno je kretanje rakete, njene dinamičke karakteristike sa izvedenim diferencijalnim jednačinama i njihovim rešenjima. Zatim, identifikacija sila i momenata sa slučajnim veličinama, koje deluju na raketu i njihova matematička interpretacija.
    Analizirano je ravansko i prostorno kretanje rakete sa uticajem okolne
sredine, posebno vetra, na putanju rakete. Obrađena je stabilnost leta i upravljivost rakete sa slučajnim poremaćajima i sistemom upravljanja letom za
rakete zemlja-zemlja.

    U trećem delu je obrađena teorija rasturanja raketa sa naglaskom na
nevođene rakete. Prikazane su poremećajne sile, utvrđeni dominantni uticaji,
koji dovode do rasturanja raketa i postupci njihovog uklanjanja ili smanjenja. Iz
svega prethodnog dobijeni su projektni zahtevi za raketu i idejna rešenja.

    U četvrtom delu izneta je problematika konstruisanja rakete počevši od
izbora materijala, razrade idejnog rešenja, do svih detalja, zatim optimizacija
važnih veličina, međusobna uslovljenost rešenja, reproduktivnost, kontrola
kvaliteta u svim fazama, uslovi proizvodnje i dr. Obrađena su i kočiona krila
rakete, koja se preko mehanizama lansera automatski otvaraju i znatno
doprinose smanjenju rasturanja raketa.
    Bojevim glavama je posvećena posebna pažnja, uključujući razne tipove i
najnovija rešenja. Čitav ovaj proces prate razne metode ispitivanja od samog
početka do kraja serijske proizvodnje, posebno u ekstremnim predviđenim
uslovima upotrebe. Obrađena je optimizacija ispitivanja po kriterijumu
održavanja kvaliteta i smanjenja troškova.
    Posebno poglavlje je posvećeno pouzdanosti i ceni rakete. Na kraju su
date tendencije u razvoju nevođenih raketa i njihova rentabilnost korištenja u
odnosu na vođene rakete.

Knjiga je namenjena studentima i inženjerima, koji se bave istraživanjem i razvojem raketnog naoružanja.

        KLJUČNE REČI:
Raketa, nevođena raketa, vođena raketa, projektovanje rakete, konstruisanje
rakete, izvršni organi upravljanja raketom, ispitivanje rakete, pouzdanost
rakete, cena rakete, uništavanje cilja, verovatnoća pogađanja cilja, greške
gađanja, kretanje rakete, sile i momenti na raketi, stabilnost leta rakete,
rasturanje raketa, krilnostabilisane rakete, žirostabilisane rakete, rasturanje
protivoklopnih raketa, uticaj vetra na let rakete.
Kliknite za veću sliku

Knjiga pruža kompletne naučne projekte, moderni iženjering i tehnologiju dizajna lansera.(503 strana)

                        ABSTRAKT:
    Lanser, kao često zanemarivana
 komponenta raketnog sistema, je obrađen po
 svim aspektima razvoja, u knjizi od pet delova
 (503 stranice, B5 format).

    U prvom delu su obrađeni glavni parametri
 lansera sa naglaskom na efikasnost sistema i
 postupcima, koji je određuju.

    U drugom delu, obrađena je teorija lansira-  nja iz koje proizlaze osnovne sile, posebno one  pri startu, kao dinamička opterećenja, praćena i slučajnim silama. Prikazane su i metode uvođenja ovih slučajnih veličina u jednačine poremećaja lansera i dimenzionisanja konstrukcije. Izneto je više fizičkih modela, koji odgovaraju zahtevima korisnika, na bazi više varijanti mogućih rešenja.
     Posebna pažnja je posvećena višecevnim lanserima raketa, gde je potrebno obezbediti zadovoljavajuću krutost i stabilnost sistema, odnosno
neporemećeni položaj sistema za svako naredno opalenje, da bi parametri
rakete pri napuštanju lansera bili sa najmanjim međusobnim odstupanjima.
Oscilovanje lansera je ovde od posebne važnosti, pa je taj problem detaljno
izučen, da bi poremećajni ugao i ugaona brzina bili svedeni na minimum.
   
     U trećem delu
su obrađeni postupci iznalaženja projektnih parametara
lansera, što je u suštini najvažnija operacija, jer eventualne greške u ovom
domenu, najteže se kasnije otklanjaju.
     Posebno je obrađen uticaj lansera na dobijanje što veće brzine rakete pri
napuštanju lansera i data su nova rešenja za dodatni pogon rakete u lanseru.
Način vođenja rakete u lanseru prikazan je u više varijanti sa odgovarajućim
iznošenjem dobrih i loših strana. Dati su postupci utvrđivanja broja cevi,
načini napuštanja cevi, rotacija rakete u cevi, otvorena ili zatvorena cev,
mehanizmi cevi i dr.
    Pokretanje lansera po elevaciji i pravcu, kao i nivelacija lansera - automatska, poluautomatska i ručna, obrađeni su po detaljima. Istaknuta je važnost i postupci samokočivosti i kočivosti ovih podsistema. Obrađen je podsistem za korekciju vatre na bazi snimaka televizijskog korektora na kraju aktivne faze tokom samog gađanja. Data su rešenja za automatsko i poluautomatsko punjenje lansera raketama.
    Izneta su i rešenja mehanizama, koja omogućuju otvaranje vatre sa
nepripremljenog vatrenog položaja. Da bi uloga čoveka-operatora bila što
manja i sve operacije ubrzane i olakšane, izneti su postupci automatizacije
svih operacija. Na lanseru su obrađeni svi uređaji i postupci, koji obezbeđuju
funkciju sistema za upravljanje vatrom, uključujući i veze sa centrom ovog
sistema i automatski prenos podataka u oba pravca.
    Za lansere kopnene vojske, koji se ugrađuju na vozila, date su karakteristike ovih vozila i njihova adaptacija za ovu namenu. Za ostale lansere: podzemne, podvodne i vazduhoplovne, navedene su osnovne karakteristike.

    U četvrtom delu, obrađena su konstruktivna rešenja sa svim faktorima
konstruisanja: materijalima, rešenjima delova i sklopova, tolerancijama, povr-
šinskom zaštitom materijala, tehnološkim postupcima i dr, sa naglaskom na
standardizaciji i unifikaciji. Kao važan deo procesa konstruisanja prikazano
je ispitivanje u svim fazama razvoja i proizvodnje u svim predviđenim
uslovima upotrebe i okolne sredine. Na kraju su data poglavlja o pouzdanosti i
ceni koštanja u raznim fazama procesa.

    U petom delu su pregledno obrađeni strategijski lanseri svih tipova.

    U Dodatku su iznete osobine zemljišta na kome se može naći lanser u
uslovima upotrebe.

Knjiga je namenjena studentima i inženjerima, koji se bave raketnim naoružanjem.

        KLJUČNE REČI:
Lanser, lansirni uređaj, lansiranje, start rakete, efikasnost lansera, sile na
sistem lanser-raketa, dinamika lansera, metode projektovanja lansera, start
sa nepokretnog lansera, start lansera u prostornom slučaju, slučajni
poremećaji lansera, glavni parametri lansera, struktura lansirnog uređaja,
gasogeneratorski pogon u lanseru, lansirna cev, podsistemi upravljanja
lanserom, automatika lansera, lanser u sistemu upravljanja vatrom, nosači
lansera, konstruisanje lansera, ispitivanje lansera, pouzdanost lansera, cena
lansera, lanseri strategijske i operativne namene, karakteristike tla.
VRH STRANE       
HOME - KNJIGE - GALERIJA - KONTAKT - PAGE IN ENGLISH

Copyright © Obrad Vučurović